گردهمایی انتشار اولین نسخه نشریه

گردهمایی اعضای نشریه ماورای علم به مناسبت انتشار اولین شماره ی نشریه با حضور ریاست محترم و معاون دانشکده علوم پزشکی و اساتید بزرگوار . با تشکر از حضورتان و به امید موفقیت در مدارج بالاتر و کسب عناوین کشوری